Львів у Великій війні
Lviv at Great War

Карта «Львів у Великій війні» демонструє, як глобальний конфлікт позначився на щоденному житті львів'ян. 18 обраних тем охоплюють важливі аспекти побуту в місті, наприклад, питання гігієни і санітарного стану, транспортної інфраструктури, торгівлі й дозвілля. Зубожіння, небезпека голоду й епідемій штовхала людей на шлях злочинності або ж навпаки — спонукала їх до кооперації та взаємодопомоги. Продовольча криза зумовила виникнення у Львові мережі громадських їдалень, якими опікувалася муніципальна влада та благодійні організації. Загальна мобілізація і брак чоловіків супроводжувалися активізацією жіночих рухів і зростанням частки жінок на ринку праці, а сеанси в кінотеатрах і футбольні матчі поєднували розваги із доброчинними цілями.

Водночас війна спричинила різке зростання пограбувань, переслідувань і заворушень у місті. Це стосувалося і періоду австрійського управління, і російської окупаційної влади. Розпад Російської та Австро-Угорської імперій радикально перекроїв карту світу, що відобразилося на політичному кліматі Львова. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. загони січових стрільців у місті розпочали військовий переворот, який розв'язав українсько-польську війну 1918–1919 рр.

Про авторів

The map "Lviv in the Great War" shows how the global conflict influenced the everyday life of Lviv citizens. 18 chosen topics embrace the most important aspects of the city life, such as hygiene and sanitary condition, transport infrastructure, trading and leisure. Impoverishment, risk of famine, and epidemics forced people to crime, or vice versa — encouraged cooperation and mutual help. The food crisis resulted in the appearance of public kitchen networks in Lviv, patronized by the local government and charity organizations. General mobilization and lack of men caused the appearance of feminist movements and the increase of the female share on the labor market, and the cinema shows and football matches combined the entertainment and the charity.

At the same time, the fast growth of robberies, persecutions, and city disturbances was noticed. This concerned both the Austro-Hungarian epoch and Russian occupational regime. The collapse of Russian and Austro-Hungarian empires has radically redrawn the world map, which found its reflection in the political microclimate of Lviv. In the night from October 31 to November 1, 1918 the groups of Sich Riflemen staged military coup d'etat in the City, which triggered Ukrainian-Polish War 1918-1919.

About the authors
Натисніть, щоб продовжити